Medlemmer

Denne siden gir en oversikt over våre medlemmer og styret. Ved å klikke på logoen kommer du til bedriftens web-sider.

Store organisasjoner

UiT Norges Arktiske Universitet og Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet er en viktig akademisk aktør innen avanserte maritime operasjoner. Og med nærheten til Arktis er det et naturlig fokus på maritime autonome operasjoner i nordområdene.

Kontaktperson

Peter Wide
SINTEF Ocean er et forskningsinstitutt som arbeider med problemstillinger i havrommet. Dette inkluderer fiskeri og havbruk, olje og gass, havenergi og shipping. Vår interesse innen autonome fartøy er hvordan disse vil endre transportsystemer og hvordan de mest mulig effektivt kan designes og godkjennes.

Kontaktperson

Ørnulf Jan Rødseth
Kystverket vil arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området helt eller delvis ubemannede fartøy, og ønsker å bidra til teknologisk nyvinning på området. Gjennom vår deltakelse i arbeidet vil vi bidra til å sikre at dagens høye sjøsikkerhetsnivå opprettholdes eller forbedres. Videre har Kystverket, som offentlig myndighet og forvalter av dagens regelverk på farvannsområdet, en interesse av å følge den teknologiske utviklingen tett for å sikre at regelverket i fremtiden er tilpasset virkeligheten.

Kontaktperson

Trond Langemyr
For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles. På den måten unngår vi at vi kommer for sent inn i viktige prosesser - da særlig med tanke på at ny teknologi også setter nye krav til regelverk og fortolkning av disse. Utviklingen av ny teknologi for automatisering av skipsoperasjonene vil også skape muligheter til å forbedre sikkerheten og driften av eksisterende skip.

Kontaktperson

Svein David Medhaug
NAVTOR er en betydelig aktør innen e-navigasjon og er interessert i å se på hvilken betydning autonome skip får for fremtidens skipsfart og hvilke tjenester de vil trenge på land.

Kontaktperson

Tor Svanes
Gard AS er et forsikringsselskap som spesialiserer seg på maritim forsikring og spesielt P&I. Ubemannede skip blir et helt nytt konsept som krever god innsikt for å etablere riktige forsikringsordninger.

Kontaktperson

Jarle Fosen

Medium organisasjoner

Ocean Autonomy Cluster er en av Norges ledende klynger innen autonom havromsteknologi, og klyngens hovedmål er å styrke Norges ledende rolle globalt innen havromsteknologi gjennom utvikling og kommersialisering av autonome løsninger. Klyngen består av både bedrifter og FoU-institusjoner, og tilrettelegger for samarbeid og erfaringsutveksling mellom FoU-miljø, leverandører av teknologi, komponenter og systemer, investorer og maritim industri.

Kontaktperson

Frode Halvorsen
Maritime Robotics leverer produkter og tjenester innen ubemannede farkoster for maritim datainnsamling. Maritime Robotics er en pionerbedrift innen utviklingen av ubemannede oveflatefartøy (Unmanned Surface Vehicles - USV) og har seilt slike farkoster med utgangspunkt i sitt hovedkontor i Trondheim siden 2006. USVer kan medføre vesentlig lavere kostnader og økt sikkerhet innen maritime operasjoner for sensorsbasert datainnsamling. Maritime Robotics jobber spesielt opp mot markeder som geofysisk datainnsamling/survey, miljøovervåkning og forsvar/sikkerhet.

Kontaktperson

Vegard Evjen Hovstein
Electronic Chart Centre (ECC) er et statlig eid aksjeselskap som blant annet leverer elektroniske karttjenester og programvare til kartverk og distributører verden rundt gjennom PRIMAR nettverket. Vår interesse i e-navigasjon og autonome skip knytter seg til forskningsarbeid som omhandler operasjonell utprøvning og tilrettelegging av nye data produkt standarder fra IHO (International Hydrographic Organization). Resultatet av dette arbeidet vil kunne bidra til utviklingen av sikker navigasjon på autonome skip.

Kontaktperson

Svein S. Skjæveland
Marine Technologies LLC (MT) er et USA-basert selskap, med en utviklingsavdeling i Norge. MT leverer skipsstyringssystemer til alle typer fartøy, inkludert olje og gass, vindkraft, superyachts og annet. Produkter inkluderer dynamisk posisjonering, integrerte broer, VSAT-kommunikasjon og løsninger for fjernmonitorering og styring.

Kontaktperson

Sveinung Tollefsen
Bureau Veritas ble opprettet i 1828 og er en global leder innen testing, inspeksjon og sertifisering . Vi leverer tjenester av høy kvalitet for å hjelpe våre klienter møte økende utfordringene i kvalitet, sikkerhet, miljøvern og samfunnsansvar.

Kontaktperson

Nicolas Marchal
Høglund Marine Automation AS leverer kvalitetsprodukter og tjenester til alle typer maritime installasjoner. Vi leverer automasjonsløsninger som for eksempel integrerte automasjonssystem, power management system og systemer for monitorering av skipets ytelse.

Kontaktperson

Kåre Høglund

Små organisasjoner

Over hele verden er byer nært knyttet til vann, men i dag blir vannveiene ofte sett på som hindringer som skal forseres ved å bygge kostbare tunneler og broer, som selv blir til flaskehalser som forårsaker forsinkelser og uønskede utslipp. Hykes Hydrolift Smart City Ferries har mål om å gjenopprette vannveier til sin tidligere storhet, som selve livslinjen til en by og en integrert del av transportnettverket. Gjenoppretting av vannveiene med en autonom flåte av effektive og miljømessig bærekraftige ferger, vil redusere både utslipp, reisetider og utgifter. Målet er å over tid etablere et verdensomspennende konsept for urban mobilitet (Hyke) som tilbyr sømløs, multi-modal mobilitet til passasjerer og lett last, koblet sammen av teknologi for å danne morgendagens smarte infrastruktur for urban mobilitet.

Kontaktperson

Jason McFarlane
Forskningsgruppen CRAFT bedriver forskning som omfatter disiplinære perspektiver og akademisk og ikke-akademisk kunnskap. Gruppens mål er å skape bedre forståelse, tilby løsninger og komme med innspill til hvordan samfunnet kan møte fremtidens utfordringer i maritime og kystnære miljø. Nøkkelord for gruppen er kritisk fremtidsrettet tankegang, samarbeid på tvers av fagdisipliner, samt nye teknologier og ny kompentanse innen blå sektor.

Kontaktperson

Melania Borit
Zeabuz AS
Zeabuz utvikler teknologi og løsninger som gjør det mulig å realisere en ny generasjon av fleksible og skalerbare mobilitetsløsninger, som forbinder byer og lokalsamfunn over sjø og vannveier. Våre autonome passasjerferger vil være rimelige, effektive, tilgjengelige 24/7 og kan integreres med andre smarte mobilitetsløsninger. Zeabuz mobilitetssystem inkluderer autonome ferger, kaisystemer med trådløs lading, passasjerhåndterings- og billettsystemer, sikker trådløs kommunikasjon samt fjernstyring og overvåkning.

Kontaktperson

Øyvind Smogeli
uSEA is an innovative subsea survey provider delivering world-class subsea data acquisition and light intervention services in a cost-effective, cleaner and safer manner. Using unmanned surface vessels to deploy, operate and recover unmanned underwater vehicles, uSEA is set to be the world's most efficient and sustainable survey company. Our team is based in Oslo, Trondheim and Bergen and our robots can reach any offshore site worldwide.

Kontaktperson

Felipe Lima
Massterly er et joint venture mellom Kongsberg og Wilhelmsen; å kombinere Kongsbergs verdensledende teknologi med automatisering, cybersikkerhet og autonomi med Wilhelmsens operasjonelle kompetanse innen skipsfart, logistikk og terminaler. Det er verdens første selskap som er opprettet for å drive autonome skip og tilby tjenester i hele kundenes verdikjede (fra design og utvikling av skip og kontrollsystemer, finansiering, forsikringer, havnelogistikk og skipsadministrasjon). Massterly vil muliggjøre en overgang av forurensende veitransport til utslippsfri, sikker og effektiv transport til sjøs og indre vannveier.

Kontaktperson

Tom Eystø
Super Radio AS tilbyr profesjonelle maritime landbaserte bredbåndsløsninger, radiokanalmåling / kanallydløsninger og relaterte konsulenttjenester. Siden 2016 har Super Radio AS ledet verdens første 5G Maritime kommunikasjonsprosjekt "LTE, WIFI og 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments (MAMIME)" finansiert av Norges forskningsråd. I 2017 ble verdens første maritime 5G massive MIMO kanalmålingskampanje med et forskningsfartøy for autonome operasjoner vellykket utført i MAMIME-prosjektet i Trondheimfjorden.

Kontaktperson

Kun Yang

Personlige medlemmer

Geir Jegstad

Type medlemskap

Personlig

Organisasjon

IALA

Sverre Olav Fagerland

Type medlemskap

Personlig

Organisasjon

Høgskulen på Vestlandet

Styremedlemmer

Frode Bloch

Organisasjon

Brunvoll AS

Vegard Evjen Hovstein

Organisasjon

Maritime Robotics

Mary Ann Lundteigen

Organisasjon

NTNU

Øystein Goksøyr

Organisasjon

DNV GL

An-Magritt Tinlund Ryste

Organisasjon

Kongsberg

Håvard Gåseidnes

Organisasjon

Sjøfartsdirektoratet

Svein David Medhaug

Organisasjon

Sjøfartsdirektoratet

Trond Langemyr (Leder)

Organisasjon

Kystverket

Valgkomiteen

Per Olaf Brett

Organisasjon

Ulstein International

Narve Mjøs

Organisasjon

DNV GL

Morten Kveim (Leder)

Organisasjon

Norsk Sjøoffiserforbund

Morten Breivik

Organisasjon

NTNU

Lars Gørvell-Dahll

Organisasjon

Norsk Industri

Valgkomiteen velges ved årsmøte.

Medlemskapet i NFAS gjør at vi sammen kan ha et mye større trykk på utviklingen av autonome skip og andre autonome og maritime industrielle anvendelser. Dette inkluderer interesse fra myndigheter, forskningsstrategier, regelverk og alt annet som er avhengig av myndighetsstøtte. NFAS blir også et nettverk for brukere, industri og arbeidstagere hvor nye ideer kan utvikles og realiseres. Mer spesifikt får medlemmene i NFAS anledning til å delta i arbeidsgruppene, de blir invitert til spesial-seminarer for medlemmene med tema fra inn- og utland og de vil få rabatt eller gratis deltagelse i større konferanser og seminarer.

Vedtekter

Vedtektene kan lastes ned som PDF-fil her: vedtekter-v3.pdf (2019-10-09).

Observatør

Kr. 500 / år

Personlig

Kr. 2500 / år

Liten organisasjon

Kr. 5 000 / år

Medium organisasjon

Kr. 10 000 / år

Stor organisasjon

Kr. 25 000 / år

Hvordan bli medlem

Medlemskap er åpent for alle organisasjoner og personer som er etablert eller bosatt i Norge. For å bli medlem, må du fylle inn medlemsskjema (docx format). Typer medlemskap er forklart i neste avsnitt.

Dette skal signeres, scannes og kan sendes som PDF til leder av sekretariatet. Send også med et logo (om relevant) samt en kort beskrivelse av organisasjonene på norsk og engelsk for bruk på våre web-sider.