Prosjekter

Disse sidene vil gi kort orientering om de prosjektene relatert til autonome skip som NFAS-medlemmer deltar i. Dette gjelder både avsluttede og pågående prosjekt.

Norske prosjekter

MIDAS: Mennesket i fremtidens havoperasjoner

Menneskeorienterte designkonsepter blir stadig viktigere i teknologiutviklingen og bidrar til å bygge tillit mellom nye, disruptive teknologier og sluttbrukere, marked og samfunn. MIDAS er et 6-årig prosjekt som skal styrke innovasjonskapasiteten, utviklingen og eksporten av autonome havromteknologier, med fokus på menneskeorienterte designkonsepter, forretningsutvikling og tverrfaglige fagmiljøer og disipliner. Målet er å bidra til å utvikle autonome fartøy og plattformer som samhandler bedre med mennesker og vanlige skip. Prosjektet ledes av NTNUs institutt for design. I tillegg deltar syv andre NTNU-avdelinger, tre forskningssentre og tre innovasjonsklynger som representerer over 150 bedrifter. Med verdensledende FoU-aktører som NTNU og SINTEF, industrielle aktører som DNV og nasjonale og internasjonale medlemmer av Ocean Autonomy Cluster, er MIDAS et samarbeidsprosjekt som omfatter hele verdikjeden.

Digifjord

Digifjord-prosjektet skal utvikle en digital plattform for testing og verifisering av autonome havteknologier. Prosjektet omfatter flere disipliner, som design (produkt-, tjeneste- og brukerdesign), kybernetikk, spillutvikling, i tillegg til en rekke marineingeniørdisipliner. Kort fortalt skal Digifjord-prosjektet skape ny kunnskap om hvordan lett tilgjengelig 3D-teknologi, åpne data, fotogrammetri og virtuelle modeller kan brukes til simulering og tidlig testing av autonome fartøy og operasjoner i havrommet. Målet er økt effektivitet og reduserte kostnader for tidligfasetesting og verifisering av autonome systemer for maritime applikasjoner. Prosjektperioden er fra april 2021 til april 2022.

Senter for forskningsbasert innovasjon: SFI AUtoShip

SFI Autoship er et 8-årig senter for forskningsbasert innovasjon som vil bidra til at norske aktører tar en ledende rolle i utviklingen av autonome skip. Fokusområdene inkluderer: - Utvikle teknologier for situasjonsforståelse, kunstig intelligens, autonom styring og digital infrastruktur. - Nye forretningsmodeller og operasjonelle konsepter for kontrollsenter på land og utvikling av nye løsninger for logistikk og havneløsninger. - Metoder og modeller for analyse og begrensning av risiko - Juridiske aspekter ved ansvar for ubemannede fartøy Senteret har mer enn 20 partnere fra norsk maritim industri, inkludert sluttbrukere, produkt- og tjenesteleverandører, forskningsinstitutter, universiteter og myndigheter. Senteret startet opp i desember 2020.

Yara Birkeland

Yara Birkeland er et nytt transportkonsept som er lansert av Yara for transport av kunstgjødsel fra fabrikken på Herøya til utskipingshavner i Brevik og Larvik. Ubemmanet operasjon vil gjøre dette kostnadseffektivt nok til å utkonkurrere lastebilene som brukes i dag. Skipet vil erstatte transport av 40 000 fulle og tomme containere i året. Planen er å starte med en minimal bemanning som bruker en broløsning som kan fjernes fra skipet for så å operere skipet via fjernkontroll og så til lsutt gi skipet økt autonomitet slik at det stort sett kan utføre reisen på egen hånd.

12.5 millioner kroner til autonom transport i Møre og Romsdal

Samferdselsdepartementet gir 12.5 millioner kroner til Møre og Romsdal for utvikling av nye autonome passasjerferjer og -båter (mulighetsstudie autonome fartøy). Bidraget vil koble sammen sjø og land, vil fokusere på sjøtransport og universell utforming, vil se nærmere på hvilke muligheter autonome fartøy kan gi, har knyttet til seg relevante aktører både i akademia og i næringslivet og virker til å være spesielt innovativt.

Online risk management and risk control for autonomous ships

The ORCAS project will develop novel technological solutions for online risk management and risk control of autonomous ships. Cutting-edge interdisciplinary research combining cybernetics and risk management aims to achieve high level of autonomy, intelligence and decision-making capabilities for autonomous ships. The goal is to enhance the realization of autonomous ships by developing safer and smarter automatic sailing systems and power and propulsion systems that are able to detect, perceive, verify, monitor, control and follow-up deviations and potential hazards.

MAMIME: World’s first Maritime 5G communication project

LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments (MAMIME), funded by Norwegian Research Council, 2016-2019, is the world's first 5G maritime communication research project. This project aims at developing optimized LTE and WIFI systems and researching dedicated 5G solutions for the maritime applications. The research is focused on land-to-boat and boat-to-boat communications, which is within Norwegian national interests.

Konseptutvikling autonom passasjerferge Ballstad

Formålet med prosjektet er å avklare muligheten for ferge (fløttmann) på Ballstad, basert på fremtidens teknologi rundt autonome (førerløse) farkoster. Tanken er å vurdere om ny teknologi rundt førerløse fartøyer (autonomi) kan være en inngangsbillett til å løse kommunikasjonsutfordringen

ASTAT – Autonomous Ship Transport at Trondheimsfjorden

ASTAT skal undersøke mulighetene for å bruke små ubemannede og batteridrevne transportskip i Trondheimsfjorden. Dette vil være til erstatning for lastebiler og vil både se på bulk-transport og stykkgods. Prosjektet skal lage en overodnet design av skip og støttesystemer og utføre en kost-nytte analyse. Det hadde kick-off i mai 2017 og vil løpe i to år.

Milli-Ampere: Autonom passasjerferge

Milli-Ampere er en liten autonom passasjerferge som skal gå i trafikk mellom Fosenkaia og Ravnkloa i Trondheim. Det blir en tilkallingsferge som blir ett alternativ til bro som ellers ville vært en hindring for båttrafikken i området. Det er NTNU som leder utviklingen av konseptet.

EU-prosjekter med NFAS deltakelse

Vessel AI

VesselAI-prosjektet skal utvikle en dataplattform som evner å prosessere store mengder data fra ulike kilder i den maritime verdikjeden ved bruk av kunstig intelligens. Dette vil være nyttig i arbeidet med på bygge digitale tvillinger, digitale kopier av en fysisk gjenstand som finnes i den virkelige verden for å simulere og predikere fartøyets atferd ved ulike scenarier i havrommet. Forskningsprosjektet inngår i EU-programmet Horisont 2020, og 13 europeiske partnere samarbeider om forskning og utrulling av stordataanalyse, kunstig intelligens og tungregning (High Performance Computing) for maritim sektor. Prosjektet har et totalbudsjett på 6 millioner Euro og løper fra 2021 – 2023.

7.5 million Euro to autonomous ships and ports

Inland and short sea ships and their ports is a critical part of Europe's transport system. With stricter requirements on decarbonization and reduced noise and pollution from the transport sector, the importance should only increase! However, the convenience and flexibility of road transport still tend to trumph the sustainability goals. The AEGIS project has been selected by the EU Commission to show that autonomous ships and automation in ports can make waterborne transport much more flexible and user oriented, while continuing to reduce the societal and environmental impact of EU transport. This will be the Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems - AEGIS.

20 million Euro to autonomous ship demonstrator

AUTOSHIP - Autonomous Shipping Initiative for European Waters - aims at speeding-up the transition towards a next generation of autonomous ships in EU. The project will build and operate 2 different autonomous vessels, demonstrating their operative capabilities in Short Sea Shipping and Inland Water Ways scenarios, with a focus on goods mobility.

Enable Autonomous Navigation in Close Proximity

KONGSBERG Coordinates EU-Funded Project to Enable Autonomous Navigation in Close Proximity. 'Hull to Hull' (H2H) established to develop digital twin technology combining GNSS with 3D modelling for navigation support and autonomy controller input.

MUNIN – Konseptstudie for bulkskip

MUNIN var et EU-prosjekt som gikk fra sommeren 2012 til sommeren 2015. Hensikten var å gjøre en konseptstudie for et fullstendig ubemannet handymax bulkskip. Prosjektet kom helt i starten av den store interessen autonome skip senere skapte og har publisert en lang rekke artikler og åpne rapporter. MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) var teknisk koordinator i MUNIN.

ENABLE*3 Shore based bridge concept

NAVTOR er eneste norske industri-partner i ENABLE*3 prosjektet og er eier av den maritime demonstratoren. Denne demonstratoren skal utforske nye, avansert simulering og testing-muligheter i maritime industri ved tett dialog og samarbeid med partnere fra bilindustrien i Europa. Metoder, prosesser, referanser og virtuelle testbenker nyttet i bilindustrien skal tilpasses maritime sektor, og resultatet skal demonstreres og evalueres. Fokus vil være på kunnskapsoverføring fra spesielt bilindustrien: Tidlig, systematisk simulering, testing og validering. Dette innebærer også å se på mulighet for ny type godkjenningsprosdyrer for navigasjonssystemer basert på scenarie-simulering hentet fra bilindustrien.

Andre intensjonale prosjekter

Signering av MoU mellom Smart Ship Coalition og NFAS

Den 21. oktober 2017 signerte guvernøren i Michigan, Rick Snyder, og daglig leder i NFAS, Ørnulf Jan Rødseth, et Memorandum of Understanding (MoU) for utveksling av informasjon og samarbeide om smartskips-teknologi på ikke-kompetitiv basis. Samarbeidet er en del av etablering av et internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber med autonome skip og tilhørende problemstillinger. Samarbeidet inkluderer også etablering av "Smart Ship Coalition" som en del av det regionale samarbeidet i Great Lakes regionen, som inkluderer både USA og Canada. Mer om dette i desember 2017-utgaven av news-letteret fra regionen.