Prosjekter

Disse sidene vil gi kort orientering om de prosjektene relatert til autonome skip som NFAS-medlemmer deltar i. Dette gjelder både avsluttede og pågående prosjekt.

Norske prosjekter

Testområde Trondheimsfjorden

Gjennom en avtale mellom myndighetene og industrien og forskningsorganisasjonene i Trondheims-området har det blitt etablert et samarbeid for å utvikle Trondheimsfjorden til et testområde for autonome fartøy. Avtalen ble signert ombord i forskningsfartøyet Gunnerus 30. september 2016. Hensikten med avtalen er å legge til rette for testing av helt eller delvis ubemannede fartøy og å utveksle erfaring og data for å legge til rette for utvikling og bruk av slike farkoster.

Testområde Grenland

I mai 2017 søkte også havneaktørene i Grenlands-området om å bli godkjent som testområde for autonome skip. Dette er et mer traffikert område enn Trondheimsfjorden og inkluderer også en VTS. I tillegg til å gi industrien og forskningsmiljøene i området enklere tilgang til et testområde vil dette også være komplementært til Trondheim for videreutvikling av konsepter i mer komplekse omgivelser.

NTNU AMOS – Senter for fremragende forskning

NTNU AMOS er et senter for fremragende forskning som er ledet av NTNU i Trondheim. Det har en lang rekke partnere, de fleste medlemmer i NFAS, og blir støttet av Norges Forskningsråd. AMOS står for "Centre for Autonomous Marine Operations and Systems". Her skal fremtidens teknologi utvikles samtidig som nye forskere får sin spesialisering innen temaet. AMOS dekker alle former for autonomi, på land, i lufta, på sjøen og under sjøen.

AUTOSEA – Sensorfusjon og kollisjonsunngåelse for avanserte skip

AUTOSEA er et samarbeid mellom NTNU, Kongsberg Maritime, DNV GL og Maritime Robotics som skal utvikle teknologi og kunnskap for automatisert situasjonsforståelse for skip. Hensikten er like mye å forbedre sensorutrustingen og beslutningsstøtten ombord konvensjonelle skip som å utvikle nye systemer for autonome fartøy. Beskrivelse av konseptet finnes på Kongsbergs web-sider og hos NTNU.

EU-prosjekter med NFAS deltakelse

Vessel AI

VesselAI-prosjektet skal utvikle en dataplattform som evner å prosessere store mengder data fra ulike kilder i den maritime verdikjeden ved bruk av kunstig intelligens. Dette vil være nyttig i arbeidet med på bygge digitale tvillinger, digitale kopier av en fysisk gjenstand som finnes i den virkelige verden for å simulere og predikere fartøyets atferd ved ulike scenarier i havrommet. Forskningsprosjektet inngår i EU-programmet Horisont 2020, og 13 europeiske partnere samarbeider om forskning og utrulling av stordataanalyse, kunstig intelligens og tungregning (High Performance Computing) for maritim sektor. Prosjektet har et totalbudsjett på 6 millioner Euro og løper fra 2021 – 2023.

7.5 million Euro to autonomous ships and ports

Inland and short sea ships and their ports is a critical part of Europe's transport system. With stricter requirements on decarbonization and reduced noise and pollution from the transport sector, the importance should only increase! However, the convenience and flexibility of road transport still tend to trumph the sustainability goals. The AEGIS project has been selected by the EU Commission to show that autonomous ships and automation in ports can make waterborne transport much more flexible and user oriented, while continuing to reduce the societal and environmental impact of EU transport. This will be the Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems - AEGIS.

20 million Euro to autonomous ship demonstrator

AUTOSHIP - Autonomous Shipping Initiative for European Waters - aims at speeding-up the transition towards a next generation of autonomous ships in EU. The project will build and operate 2 different autonomous vessels, demonstrating their operative capabilities in Short Sea Shipping and Inland Water Ways scenarios, with a focus on goods mobility.

Enable Autonomous Navigation in Close Proximity

KONGSBERG Coordinates EU-Funded Project to Enable Autonomous Navigation in Close Proximity. 'Hull to Hull' (H2H) established to develop digital twin technology combining GNSS with 3D modelling for navigation support and autonomy controller input.

MUNIN – Konseptstudie for bulkskip

MUNIN var et EU-prosjekt som gikk fra sommeren 2012 til sommeren 2015. Hensikten var å gjøre en konseptstudie for et fullstendig ubemannet handymax bulkskip. Prosjektet kom helt i starten av den store interessen autonome skip senere skapte og har publisert en lang rekke artikler og åpne rapporter. MARINTEK (Nå SINTEF Ocean) var teknisk koordinator i MUNIN.

ENABLE*3 Shore based bridge concept

NAVTOR er eneste norske industri-partner i ENABLE*3 prosjektet og er eier av den maritime demonstratoren. Denne demonstratoren skal utforske nye, avansert simulering og testing-muligheter i maritime industri ved tett dialog og samarbeid med partnere fra bilindustrien i Europa. Metoder, prosesser, referanser og virtuelle testbenker nyttet i bilindustrien skal tilpasses maritime sektor, og resultatet skal demonstreres og evalueres. Fokus vil være på kunnskapsoverføring fra spesielt bilindustrien: Tidlig, systematisk simulering, testing og validering. Dette innebærer også å se på mulighet for ny type godkjenningsprosdyrer for navigasjonssystemer basert på scenarie-simulering hentet fra bilindustrien.

Andre intensjonale prosjekter

Signering av MoU mellom Smart Ship Coalition og NFAS

Den 21. oktober 2017 signerte guvernøren i Michigan, Rick Snyder, og daglig leder i NFAS, Ørnulf Jan Rødseth, et Memorandum of Understanding (MoU) for utveksling av informasjon og samarbeide om smartskips-teknologi på ikke-kompetitiv basis. Samarbeidet er en del av etablering av et internasjonalt nettverk av organisasjoner som jobber med autonome skip og tilhørende problemstillinger. Samarbeidet inkluderer også etablering av "Smart Ship Coalition" som en del av det regionale samarbeidet i Great Lakes regionen, som inkluderer både USA og Canada. Mer om dette i desember 2017-utgaven av news-letteret fra regionen.