English Norsk

Medlemmer og medlemskap

⇒ Medlems-organisasjoner (Store)

⇒ Medlems-organisasjoner (Mellomstore)

⇒ Medlems-organisasjoner (Små)

⇒ Personlige medlemmer

⇒ Styre og valgkomite

Denne siden gir en oversikt over våre medlemmer og styret. Ved å klikke på logoen kommer du til bedriftens web-sider.

Medlems-organisasjoner (Store)

Navtor NAVTOR er en betydelig aktør innen e-navigasjon og er interessert i å se på hvilken betydning autonome skip får for fremtidens skipsfart og hvilke tjenester de vil trenge på land.
Kontakt: Tor Svanes
Sjøfartsdirektoratet For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en sentral aktør når ny teknologi utvikles. På den måten unngår vi at vi kommer for sent inn i viktige prosesser - da særlig med tanke på at ny teknologi også setter nye krav til regelverk og fortolkning av disse. Utviklingen av ny teknologi for automatisering av skipsoperasjonene vil også skape muligheter til å forbedre sikkerheten og driften av eksisterende skip.
Kontakt: Svein David Medhaug
Kystverket Kystverket vil arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området helt eller delvis ubemannede fartøy, og ønsker å bidra til teknologisk nyvinning på området. Gjennom vår deltakelse i arbeidet vil vi bidra til å sikre at dagens høye sjøsikkerhetsnivå opprettholdes eller forbedres. Videre har Kystverket, som offentlig myndighet og forvalter av dagens regelverk på farvannsområdet, en interesse av å følge den teknologiske utviklingen tett for å sikre at regelverket i fremtiden er tilpasset virkeligheten
Kontakt: Trond Langemyr
Hydroniq Hydroniq Coolers har som overordnet mål å være i front med tanke på innovasjon for våre produktområder (kompressorer) og ønsker å være med å bidra/påvirke utviklingen også innenfor autonome skip hvor vedlikehold er en utfordring. Kompressorer er et viktig maskineri ombord og som krever korrekt vedlikehold for å unngå off-hire av skipet.
Kontakt: Eldar Bjørge
UMOE Mandal UMOE Mandal AS bygger militære og sivile fartøy og er interessert i autonomi som et alternativ for fremtidens skip.
Kontakt: Thomas Kjær
SINTEF Ocean SINTEF Ocean er et forskningsinstitutt som arbeider med problemstillinger i havrommet. Dette inkluderer fiskeri og havbruk, olje og gass, havenergi og shipping. Vår interesse innen autonome fartøy er hvordan disse vil endre transportsystemer og hvordan de mest mulig effektivt kan designes og godkjennes.
Kontakt: Ørnulf Jan Rødseth
Universitetet i Tromsø UiT Norges Arktiske Universitet og Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet er en viktig akademisk aktør innen avanserte maritime operasjoner. Og med nærheten til Arktis er det et naturlig fokus på maritime autonome operasjoner i nordområdene.
Kontakt: Peter Wide
Gard Forsikring Gard AS er et forsikringsselskap som spesialiserer seg på maritim forsikring og spesielt P&I. Ubemannede skip blir et helt nytt konsept som krever god innsikt for å etablere riktige forsikringsordninger.
Kontakt: Jarle Fosen
Kongsberg Group Kongsberg-gruppen er en ledende produsent av blant annet maritimt utstyr, inkludert sensorer, navigasjon og automatisering. Autonome skip vil stille betydelig strengere krav til disse komponentene og dermed også ha stor innflytelse på våre markeder. Kongsberg ønsker å være en aktiv deltager i denne utviklingen.
Kontakt: Gard Ueland
Rolls Royce Rolls Royce er en verdensledende aktør i det maritime markedet og tilbyr tjenester innen skipsdesign, integrasjon av komplekse systemer, energi og fremdrift. Det intelligente skip er et prioritert område og innen dette konseptet ligger også autonome skip.
Kontakt: Jann Peter Strand
Inmarsat Inmarsat er den ledende tilbyderen av globale kommunikasjonstjenester til sjøs. Vi tilbyr det bredeste utvalget av mobile dataløsninger på markedet. Dette inkluderer løsninger for alle skip, inkludert helt og delvis autonome.
Kontakt: Christer Baltzersen
Brunvoll Brunvoll leverer fullintegrerte thruster-løsninger, komplett med drivmotorer og startere, hydrauliske enheter, samt automasjon med kontroll, alarm og monitorering.
Kontakt: Knut Andresen
NTNU NTNU, med tilstedeværelse i Trondheim, Gjøvik og Ålesund har forskningsmiljøer innenfor den teknisk-naturvitenskapelige hovedprofilen og innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet. NTNU har også flere senter for fremragende forskning, blant annet NTNU AMOS for autonome systemer og teknologi. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Universitetet har ca. 39 000 studenter, med halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.
Kontakt: Ingrid Schjølberg
Norsk Rederiforbund Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.
Kontakt: Jahn Viggo Rønningen
Norsk Industri Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter. Vi organiserer ca 2500 bedrifter med rundt 130 000 ansatte, fordelt på mer enn 20 bransjer. Maritim bransjeforening skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.
Kontakt: Lars Gørvell-Dahll
DNV GL DNV GL er verdens ledende klasseselskap og en anerkjent rådgiver innen den maritime næringen. Vi fremmer sikkerhet, kvalitet - energieffektivitet og miljøytelse innen den globale skipsindustrien, på tvers av alle typer fartøy og offshore-strukturer. Vi investerer tungt i forskning og utvikling for å finne løsninger sammen med næringen - løsninger som retter seg inn mot strategiske, driftsmessige og regelverksskapte utfordringer.
Kontakt: Øystein Engelhardtsen
Kartverket Sjødivisjonen i Kartverket har ansvaret for å utarbeide og vedlikehalde sjøkart, og dekkjer alle hav- og kystområda i Noreg og rundt Svalbard, i tillegg til norske område i Antarktis. Kartverket skal legge til rette for sikker og effektiv seilas i norske kyst- og havområde. Dette oppdraget utfører sjødivisjonen ved å samle inn, forvalte, arbeide vidare med og gjere tilgjengeleg offisiell maritim informasjon til ei rekkje brukargrupper.
Kontakt: Gudmund Jønsson
Havyard Havyard er et integrert skipsteknologi-selskap og leverer produkter og tjenester i hele verdikjeden fra fartøy design til å støtte av skip i drift. Vi leverer skipsdesign, skipsutstyr og bygging av avanserte fartøy for fiske, oppdrett, offshore vindkraft og offshore oljeproduksjon til skipsverft og redere over hele verden.
Kontakt: Kristian Voksøy Steinsvik
Universitetet i Oslo Nordisk institutt for sjørett er en del av Universitetet i Oslo (UiO) og er det ledende fagmiljøet i Norden innen sjørett, petroleumsrett og tilgrensende fagområde. Det er delt inn i Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett og Senter for europarett.
Kontakt: Kari Marie Pound Davies
Met.no Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klima og driver forsking. Norske meteorologer har stått sentralt i utviklingen av faget og Meteorologisk institutt er i dag et ledende internasjonalt kompetansemiljø. God og detaljert værvarsling blir en viktig del av trygg operasjon av autonome skip.
Kontakt: Kristine Gjesdal
FFI Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) er et tverrfaglig institutt som representerer fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet er i aktivt samarbeid med ledende institusjoner i inn- og utland.
Kontakt: Morten Nakjem
FFI Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap som forvalter havnevirksomhet på vegne av 13 eierkommuner. Selskapets strategi er å ha en ledende rolle innen samferdsel, og å utvikle effektive og bærekraftige transport- og logistikkløsninger til beste for næringsliv, byutvikling og miljø. Den raske utviklingen innen teknologi påvirker hvordan vi organiserer havnevirksomheten. Vi ønsker derfor å ta en aktiv rolle i utviklingen av en fremtidsrettet sjøtransport og autonom skipsteknologi.
Kontakt: Knut Thomas Kusslid
Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. Vi har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.
Kontakt: Paal Aamaas
Telenor Maritime Telenor Maritime opererer innen cruise, ferge, fiskeri- og offshore-markedet. Vår komplette mobile kommunikasjonsløsning passer for alle mobile kommunikasjonsbehov for dagens mobile enheter. Vi har levert den beste mobile kommunikasjonsløsningen til sjøs siden 2002. Våre innovative og patenterte mobile løsninger definerer standarden for mobilkommunikasjon til sjøs.
Kontakt: Tom Løwehr
Grieg Star Grieg Star er en del av det privateide Grieg-konsernet, etablert i 1884. Selskapet eier, administrerer og opererer skip. Grieg Star driver en flåte på rundt 40 fartøy som transporterer forskjellige typer stykkgods og tørrbulk. Mer enn 30 fartøy tilhører vår "open hatch" flåte. I tillegg opererer selskapet flere Supramax tørrbulk skip, delvis på langtids charter og delvis eid.
Kontakt: Matthew Duke

Medlems-organisasjoner (Mellomstore)

DNMF Det Norske Maskinist Forbund (DNMF) skal bidra til at utvikling av ny teknologi ivaretar den menneskelige faktor, indre og ytre sikkerhet samt kompetansekrav gjennom nasjonalt og internasjonalt regelverk.
Kontakt: Odd Rune Malterud
Grenland havn Selskapets forretningsidé er å videreutvikle Grenland Havn som en av Norges viktigste havner ved å aktivt tilrettelegge for regionalt næringsliv og bærekraftige transporter. Gjennom å være konkurransedyktig, endringsvillig og samarbeidsorientert skal havnen være det foretrukne og bærekraftige knutepunktet på vestsiden av Oslofjorden.
Kontakt: Borgar Slørdal
Norsk Sjøoffisersforbund Norsk Sjøoffisersforbund organiserer norske skipsoffiserer og ønsker å bidra til utviklingen av ny teknologi som er sikker og som tar hensyn til menneskene som bruker og som utsettes for teknologien. Ny teknologi kan også komme til å endre hvordan skipsoffiserer arbeider, og vi ønsker å være delaktige i denne utviklingen.
Kontakt: Morten Kveim
Maritime Robotics Maritime Robotics leverer produkter og tjenester innen ubemannede farkoster for maritim datainnsamling. Maritime Robotics er en pionerbedrift innen utviklingen av ubemannede oveflatefartøy (Unmanned Surface Vehicles - USV) og har seilt slike farkoster med utgangspunkt i sitt hovedkontor i Trondheim siden 2006. USVer kan medføre vesentlig lavere kostnader og økt sikkerhet innen maritime operasjoner for sensorsbasert datainnsamling. Maritime Robotics jobber spesielt opp mot markeder som geofysisk datainnsamling/survey, miljøovervåkning og forsvar/sikkerhet.
Kontakt: Vegard Evjen Hovstein
Lloyd Register EMEA Lloyds Register er en ledende internasjonal leverandør av klassetjenester, godkjenninger og konsulenttjenester til maritim industri. Vi hjelper våre kunder til bedre design, konstruksjon og drift av sine ressurser til høyest nivå av sikkerhet og ytelse.
Kontakt: Matthew Treadwell
Høglund Marine Automation AS Høglund Marine Automation AS leverer kvalitetsprodukter og tjenester til alle typer maritime installasjoner. Vi leverer automasjonsløsninger som for eksempel integrerte automasjonssystem, power management system og systemer for monitorering av skipets ytelse.
Kontakt: Kåre Høglund
Bureau Veritas Norway AS Bureau Veritas ble opprettet i 1828 og er en global leder innen testing, inspeksjon og sertifisering . Vi leverer tjenester av høy kvalitet for å hjelpe våre klienter møte økende utfordringene i kvalitet, sikkerhet, miljøvern og samfunnsansvar.
Kontakt: Nicolas Marchal
Light Structures AS Light Structures er verdensledende leverandør av fiberoptiske system for tilstandsmåling basert på Fiber Bragg Grating (FBG) teknologi. Vårt SENSEFIB system kan gi sanntidsinformasjon om skrogets tilstand og belastninger
Kontakt: Terje Sannerud
Maritime Technologies LLC Marine Technologies LLC (MT) er et USA-basert selskap, med en utviklingsavdeling i Norge. MT leverer skipsstyringssystemer til alle typer fartøy, inkludert olje og gass, vindkraft, superyachts og annet. Produkter inkluderer dynamisk posisjonering, integrerte broer, VSAT-kommunikasjon og løsninger for fjernmonitorering og styring.
Kontakt: Sveinung Tollefsen
ECC Electronic Chart Centre (ECC) er et statlig eid aksjeselskap som blant annet leverer elektroniske karttjenester og programvare til kartverk og distributører verden rundt gjennom PRIMAR nettverket. Vår interesse i e-navigasjon og autonome skip knytter seg til forskningsarbeid som omhandler operasjonell utprøvning og tilrettelegging av nye data produkt standarder fra IHO (International Hydrographic Organization). Resultatet av dette arbeidet vil kunne bidra til utviklingen av sikker navigasjon på autonome skip.
Kontakt: Svein S. Skjaeveland

Medlems-organisasjoner (Små)

Risavika havn Risavika Havn AS er interessert i effekten av autonome skip på havneoperasjoner og mer generelt på hvordan autonome skip kan gjøre skipstransport grønnere.
Kontakt: Steinar Madsen
Blue Maritime Cluster Blue Maritime Cluster er et "Global Centre of Excellence" (GCE) for maritim industri på Møre.
Kontakt: Tom Christian Dahl
GCE Node GCE NODE er en verdensledende teknologiklynge med 76 bedrifter på Agder som har leveranser av utstyr og tjenester til det global olje og gass og maritime marked. Klyngens basiskompetanse er mekatronikk og global verdikjedestyring. Klyngens mål er å bedre konkurranseevnen i eksiterende markeder og å flytte kompetanse og teknologi til nye markeder i havrommet. Dette gjør vi ved å satse på felles forsknings- og kompetanseprosjekter med spesiell fokus på bærekraftig utvikling og digitalisering, robotisering, nye materialer og nye forretningsmodeller.
Kontakt: Arnt Aske
Captus International AS Captus International AS utvikler teknologi for trygg og ubemannet slangehåndtering for offshore anvendelser.
Kontakt: Trond Sandvold
Ulstein International AS ULSTEIN tilbyr skipsdesign, skipsbygging og systemløsninger til skip. Vi utvikler nye løsninger for bærekraftige marine operasjoner og er interessert i å utforske hvordan autonome skip kan bidra til dette i tiden som kommer.
Kontakt: André Keane
Norske Havner Norske Havner er en medlems- og interesseorganisasjon med 49 medlemshavner rundt hele norgeskysten. Foreningen arbeider for at norske havner utvikler seg videre som konkurransedyktige og effektive knutepunkt for å nå internasjonale og nasjonale mål om overføring av gods fra vei til sjø.
Kontakt: Arnt-Einar Litsheim
Norsk Havneforening Den nordiske foreningen for maritime forsikringsselskaper (Cefor) representerer maritime forsikringsselskaper i norden. Medlemmene i Cefor engasjerer seg i forsikring av skrog og maskineri, ansvar (P&I), last, juridisk (FD&D), krigsfare, offshore energi og verftsrisiko.
Kontakt: Helle Hammer
Bærekraft Bærekraftig Arbeidsmiljø leverer konsulenttjenester og IT verktøy til offshore, energi og maritim industri. Våre leveranser inkluderer arbeidsprosesser og styringssystem innenfor HMS. Vi løser komplekse problemer med god teknisk kvalitet og med god brukervennlighet.
Kontakt: Hasse Storebakken
Windpartner AS WindPartner AS lever service og pakkeløsninger til havvind-industrien gjennom eierskap og drift av avanserte SES fartøy for transport av mannskap (CTV) eller brukt som datterfartøy.
Kontakt: Eivind Nordal
Superradio AS Super Radio AS provides professional maritime land-based broadband solutions, radio channel measurement/channel sounding solutions and related consultant services. Since 2016, Super Radio AS is leading the world's first 5G Maritime communication project "LTE, WIFI and 5G Massive MIMO Communications in Maritime Propagation Environments (MAMIME)" funded by the Norwegian Research council. In 2017, World's first maritime 5G massive MIMO channel measurement campaign with a research vessel for autonomous operations was successfully performed in MAMIME project in Trondheimfjord.
Kontakt: Kun Yang
Massterly Massterly is a joint venture between Kongsberg and Wilhelmsen; combining Kongsberg's world leading technology with automation, cyber security and autonomy with Wilhelmsen's operational expertise within shipping, logistics and terminals. It is the world's first company which is set up to operate autonomous vessels and offer services in the customers' entire value chain (from design and development of vessels and control systems, financing, insurances, port logistics and ship management). Massterly will enable a shift of polluting road transport to emission-free, safe and efficient transport by sea and inland waterways. Wilhelmsen.
Kontakt: Tom Eystø

Personlige medlemmer

Følgende har tegnet personlig medlemskap:

Person Type Organisasjon
Trond Ramsvik Personlig Onsagers AS
Henrik Rode Personlig Onsagers AS
Bjørn Laksforsmo Personlig Torghatten ASA
Sverre Olav Fagerland Personlig Høgskulen på Vestlandet
Kim Wetting Student n/a
Ray Borkamo Student n/a
Turpal M.A. Atabaev Personlig TMC

Styre og valgkomite

Styret velges av årsmøtet. Siste valg var i november 2017.

Styret består av:

Person Organisasjon
Trond Langemyr (Leder) Kystverket
Lars Alvestad Sjøfartsdirektoratet
Jahn Viggo Rønningen Rederiforbundet
Gard Ueland Kongsberggruppen
Jann Petter Strand Rolls Royce
Bjørn-Johan Vartdal DNV GL
Ingrid Schjølberg NTNU
Vegard Evjen Hovstein Maritime Robotics

Valgkomiteens medlemmer er:

Person Organisasjon
Morten Kveim (Leder) Norsk Sjøoffiserforbund
Lars Gørvell-Dahll Norsk Industri
Morten Breivik NTNU
Narve Mjøs DNV GL
Per Olaf Brett Ulstein International-----
Sist oppdatert 2019-02-22 av Ø.J.Rødseth @ SINTEF Ocean